Privacyverklaring

Claessens Styling, gevestigd aan Oude Langenboomseweg 10 5451 JN Mill, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
website: www.claessens-styling.nl
adres: Oude Langenboomseweg 10, 5451 JN Mill
telefoonnummer: 06-38329638

Functionaris gegevensbescherming
Mariëlle Claessens-Verstegen is de functionaris gegevensbescherming van Claessens Styling. Zij is te bereiken via welkom@claessens-styling.nl

1. Verwerking persoonsgegevens
Claessens Styling verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Claessens Styling verwerkt:
– voor- en achternaam
– geslacht
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres

2. Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
Claessens Styling verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het versturen van informatie, als de inhoud van de door Claessens Styling aangeboden diensten, het uitbrengen
van offerten, het doen van intakegesprekken, het geven van advies, het verlenen van diensten, het doen van presentatie, het doen van fotoreportages en het verzenden van facturen;
– het verzenden van een nieuwsbrief en/of andere mailing; onder aan iedere nieuwsbrief en mailing heeft u de mogelijkheid zich af te melden voor de verzending hiervan;
– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
– om goederen en diensten naar u te versturen of bij u af te leveren;
– Claessens Styling verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die zij nodig heeft voor haar belastingaangifte.

3. Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 
Claessens Styling heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers of klanten die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Claessens Styling kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Claessens Styling raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Claessens Styling zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Claessens Styling op via welkom@claessens-styling.nl, dan verwijder ik deze informatie.

4. Geautomatiseerde besluitvorming
Claessens Styling neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Claessens Styling) tussen zit.

5. Bewaartermijn persoonsgegevens 
Claessens Styling bewaart uw persoonsgegevens tot u Claessens Styling verzoekt de gegevens te verwijderen of tot Claessens Styling ophoudt te bestaan.
Foto’s worden gedurende een jaar op de computer en een jaar op een externe harde schijf bewaard. Daarna worden de foto’s verwijderd. Aan deze gestelde termijn kunnen geen rechten worden ontleend. Als u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van foto’s op de website of social media van Claessens Styling, is deze toestemming voor onbepaalde tijd.

6. Delen persoonsgegevens met derden
Voor het functioneren van de onderneming maakt Claessens Styling gebruik van diensten van andere ondernemingen (bijvoorbeeld voor het opvragen van offerten of het doorverwijzen van aannemers, timmermannen, schilders, stoffeerders enz.). Claessens Styling deelt alleen de benodigde persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Deze ondernemingen hebben ieder hun eigen privacy beleid. Claessens Styling is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van derden.

7. Cookies of vergelijkbare technieken
Claessens Styling gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

8. Inzien, aanpassen of verwijderen gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Claessens Styling en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Claessens Styling een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar welkom@claessens-styling.nl.
Claessens Styling wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.
Een door u gegeven akkoord voor het gebruik van foto’s voor promotiedoeleinden door Claessens Styling is nadrukkelijk uitgesloten van het recht op intrekking.

9. Beveiligen persoonsgegevens
Claessens Styling neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via welkom@claessens-styling.nl.

Privacyverklaring Claessens Styling, versie april 2018